Laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją


Europos suvienijimas išlaisvino žemyną nuo šimtmečius kilusių prieštaravimų ir laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją.

Taip buvo pažabotos diktatūros ir autoritariniai režimai. Šalys narės galėjo pertvarkyti savo ekonomiką socialinio teisingumo dvasia ir tapti aplinkosaugos tvarumo pionieriais. Kiekviena prisijungusi šalis narė praturtino mūsų kultūrą, leido geriau pažinti vieniems kitus, suvienijo siekiant bendrų tikslų. Nėra jokios abejonės, kad Europos Sąjungos kūrimas gali būti laikomas istorine pažanga. Tačiau šiai ateičiai kyla grėsmė. Jei norime išsaugoti ir stiprinti ES pasiekimus, laikas imtis esminių politinio persiorientavimo reformų ir siekti demokratinio Europos Sąjungos atnaujinimo.

Siekdami užtikrinti bendrąją mūsų ateitį, norime keisti Europą, kad ji stiprėtų. Todėl pasisakome už didesnį solidarumą, pastovumą ir teisingumą. Jei toleruosime populizmą, nacionalizmą ar ekonominį šovinizmą, joks regionas, jokia šalis, jokia Europos dalis nesuklestės savaime. Globaliame pasaulyje, tik veikdami kartu, turime galimybę įveikti gąsdinančius socialinius, aplinkosaugos, ekonominius ir saugumo iššūkius. Mums reikia sąžiningo ekonominio bendradarbiavimo, kuris remiasi mūsų ekologine atsakomybe.

Mums reikia tautinio solidarumo ir solidarumo tarp tautų. Mums reikia stiprios demokratinės sistemos. Turime įgyvendinti savo vertybes, išsaugoti laisvę ir teises Europoje, ir visame pasaulyje. Krizė grasino ar sugriovė daugelį socialinių, demokratinių ir ekonominių pasiekimų, todėl auganti neviltis, baimė ir netgi pykčio apraiškos kelia grėsmę pačiai ES koncepcijai.

Krizę patiriančioms šalims keleriems metams paskirtos griežtos taupymo priemonės padidino socialinę atskirtį ir neteisingumą, pakirto daugelio mūsų tėvynainių gerovę, sumenkino mūsų visuomenės klestėjimo galimybes ir pakirto pasitikėjimą demokratija. Trapiausias visuomenės sluoksnis sumoka didžiausią krizės kainos dalį.

VIENA PLANETA – VISŲ NAMAI!

Nenuostabu, kad tokia neteisybė sukelia baimę ir pyktį visame Europos žemyne. Nors dalijamės tuo pykčiu, norime paversti jį viltimi. Mūsų ekonominis modelis nėra patvarus. Užsitęsė aplinkosaugos krizė.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Nesugebėjimas sudaryti globalios sutarties klimato konferencijose liudija, kaip esame nutolę nuo konkrečių veiksmų, spręsdami katastrofiškus klimato pokyčius. Nugali trumpalaikė nauda ir siauri lobistų interesai. Europa pašaukta sukurti patikimą, demokratišką ir teisingą visuomenę. Pagalvokite: finansinių rinkų jėgų ir globalių korporacijų sutramdymas, efektyvi kova su mokesčiu vengimu ir sukčiavimu, Europos energetikos pertvarkymas, kovojant su nevaldoma klimato kaita.

Tai neatidėliotinų veiksmų pavyzdžiai, kurių vienos negali užbaigti netgi didžiausios mūsų šalys narės. ES šalys turi bendradarbiauti, kad efektyviai būtų sprendžiami šie klausimai.

Mūsų palaikoma pertvarka turi būti vykdoma kartu su demokratinių vertybių įtvirtinimu. Norime sukurti tokią Europos Sąjungą, kuri leistų labiau atsiskleisti tiesioginėms ir kolektyvinėms demokratijos normoms. Vykdančiosios institucijos, tokios kaip Europos Komisija ir Centrinis bankas būtų atsakingi už savo veiksmus.

ES turi veikti efektyvi daugiasluoksnė demokratija, atsižvelgianti į subsidiarumą, o įvairiapusiškumas turi tapti jos vertybe.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Laikantis nuoseklios ir patikimos politikos, galima skatinti naujas investicijas ir sukurti daugiau žaliųjų darbo vietų, suteikti gerą ir padorų darbą, mokėti vienodą darbo užmokestį, užtikrinti darbuotojų teises, didinti ekonominį mobilumą, puoselėti regioninę plėtrą ir suteikti daugiau galimybių smulkioms ir vidutinėms įmonėms ar socialinio verslo šakoms.

Mes primygtinai pasisakome už Europos energetikos politiką, kuri švelnintų klimato kaitą: sakome Taip atsinaujinančioms energetikos rūšims ir jos naudojimo efektyvumui; sakome Taip branduolinės energijos ir anglies elektrinių uždarymui ir sakome Ne skalūnų dujoms.

Šie teiginiai sudaro naująjį žaliųjų susitarimą. Žalieji lieka ištikimi atsakomybės už aplinkosaugą šalininkai. Padėkite mums užimti tvirtas pozicijas kaip atsvarą prieš dešiniuosius ar kairiuosius ir lobizmo atstovus, kurie priešinasi pažangai. Reikalaujame patikimos žemės ūkio politikos ir aktyviai prisidedame prie ES žuvininkystės politikos reformų. Esame brokerio dvejetain pasirinkimo galimyb lietuvoje skaidrumo ir korporacinės atsakomybės šalininkai.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Nuosekliai remiame vartotojų ir piliečių teises. Ekologiškumas ir aplinkosauga reiškia socialinę atsakomybę. Jei sunaikinsime aplinką, sunaikinsime ir savo ekonomiką bei gerovę. Žalieji telkiasi po socialinio teisingumo vėliava prieš socialinę atskirtį ir griežtas taupymo priemones. Norime gyventi kaip žmonės, kuriems saugumas ir galimybės nėra tik seniai praėjusiųjų laikų istorija.

Šioje srityje, be abejonės, ES privalo keisti savo kryptį!

EUROPA PASAULYJE

Norime kovoti su jaunimo nedarbu, benamyste, skurdu ir nusivylimu. Jeigu atskiros šalys narės atsisako šių tikslų arba joms nepavyksta jų pasiekti, šias negandas galime įveikti kartu kaip Europos piliečiai. Sukurkime socialiai stabilią Europą. Matome, kad individualiai laisvei ir žmogaus teisėms iškilusi didelė grėsmė.

Pamąstykite apie privatų ir valstybinės organizuojamą masinį sekimą ar mažumų, tokių kaip imigrantai, LBGT ir jų bendruomenės ar romų teisių pažeidimus.

Netoleruojame jokios diskriminacijos: lyties, rasės, spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinio pobūdžio, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kokių kitų pažiūrų, nacionalinių mažumų, turto, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar bet kokiu kitu pretekstu.

Lyties lygybė — fundamentalus Europos Sąjungos principas. Tačiau egzistuoja didžiulė atskirtis tarp teisės pripažinimo, pasiektos teisinės pažangos ir įgyvendinimo.

Žalieji remia dvilypį požiūrį, kuriuo skatinama lyčių lygybė ir didesnių galių suteikimas moterims: lyčių tendencijos ir aiškūs ir vienijantys tikslai, kad siektume lyčių lygybės.

Skaitmeniniame amžiuje reikia skaitmeninės teisių deklaracijos, garantuojančios mūsų paveldimas laisves. Mes kovojome už savo teisę atsispirti privatizacijos spaudimui. Mūsų pozicija gina kertines Europos vertybes. Žalieji nori atgaivinti Europos demokratiją, kuri susilpnėjo dėl lobizmo įtakos, siaurų nacionalinių vyriausybių interesų propagavimo, technokratams suteiktų galių, ignoruojant demokratines vertybes, ir supaprastintų populistų kaltinimų.

Europos Parlamentas turi stiprinti ir kontroliuoti vadinamojo trejeto: Europos Komisijos, Tarptautinio valiutos fondo ir Europos centrinio banko vykdomą politiką.

Zeitgeist 3 Judame Pirmyn 2011 Lietuviški subtitrai

Europos piliečiai turi būti geriau girdimi ir aktyviau reikšti savo nuomonę tiesioginės demokratijos priemonėmis. ES turi veikti, kai reikia pasisakyti vieningai, nepriimti sprendimų, neįsiklausant į piliečių nuomonę. Tai reiškia atsiribojimą nuo lobizmo atstovų. Mes taip pat norime, kad prie demokratinių procesų prisijungtų daugiau moterų: daugiau moterų dirbtų įvairiose Europos institucijose ir daugiau jų būtų išrinkta ES bendrovių valdybose. Neturėtume piktnaudžiauti savo suverenumu, tai vienintelis būdas jį išsaugoti: mums reikalinga bankininkystės sąjunga, finansinių operacijų mokesčiai, turime paremti kovą už mokestinį teisingumą, prieš mokesčių vengimą ir mokesčių ofšorines zonas.

  1. Europos Sąjungos C /
  2. Rùsijos istòrija Senovės rytų slavai iki valstybingumo Apytikrę pirmykštę slavų gyvenamą teritoriją vakaruose ribojo Vyslos ir Oderio, rytuose — Dniestro ir Dniepro upės.
  3. BENDRASIS ŽALIŲJŲ PARTIJOS MANIFESTAS | European Greens
  4. Forex firmos rūgštus
  5. Komisijos komunikatą dėl patikslintos  m.
  6. Įžanga 1.

ES turėtų plėtoti gerų kaimynystės santykių su užsienio valstybėmis politiką. Tai būtų daroma kultūriniais mainais, vykdant jungtinius švietimo ir mokymo projektus, idant būtų atvertos durys kitoms šalims stoti į ES.

Skatiname globalų teisingumą, sąžiningą prekybą, giname žmogaus teises, siekiame užkirsti kelią pilietiniams konfliktams ir teikiame daugiašalių konfliktų sprendimus.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Pasaulis ir mes galime pasinaudoti Europos globalinės atsakomybės teikiama nauda. Jis taip pat finansuoja vietinius ir regionų plėtros ir socialinės integracijos projektus.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Žalieji keičia Europos Parlamentą. Norime dar aktyviau tęsti pradėtus darbus. Idant pasiektume šių tikslų mums reikalinga Jūsų parama ir Jūsų balsas. Padėkite keisti Europą, balsuokite už Žaliųjų partiją! Ji nebuvo vieninga, idant laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją mums, savo piliečiams, geresnę ateitį. Todėl žalieji siūlo naująją strategiją. Mes, europiečiai, turime suvienyti jėgas, kad galėtume kryptingai kurti savo ateitį.

Vietoj socialiai kurčių ir aplinkosaugos požiūriu aklų taupymo priemonių, siūlome tris nuoseklias ir suderintas priemones: kovą su nedarbu, skurdu ir visomis socialinio neteisingumo formomis; ekonomikos transformavimą, paremtą inovacijomis ir ekologiškai efektyviais sprendimais, sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos degradavimo problemas; naujai sureguliuotą finansų politiką, kad ji tarnautų tikrajai ekonomikai.

Mes tai vadiname naujuoju Europos Žaliųjų susitarimu. Laikomės nuomonės, kad finansinė skola, viešoji ar privati, turi pasiekti subalansuotą lygį ir užtikrinti, kad būtų finansuojamos vertę kuriančios investicijos. Akivaizdu, kad kai kuriais atvejais teks atlikti viešosios bei privačios skolos restruktūrizavimą.

Taip pat privalome spręsti socialinės skolos problemas: mažinti nedarbą, skurdą ir nelygybę, gerinti sveikatos apsaugos ir švietimo sistemas. Tai reikalauja ryžtingų investicijų. Ne mažiau svarbu spręsti ir aplinkosaugos srities problemas, tokias kaip klimato kaita, senkantys baigtiniai ištekliai ir bioįvairovės nykimas.

Mums rūpi kaimo regionai, kuriose plėtojamas žemės ūkis, taip pat ekonomiškai ir socialiai aktyvios vietovės, kurių gausūs žuvies ištekliai, išlaikantys pakrantėje įsikūrusias bendruomenes. Tapę pasaulio lyderiais, ieškosime ir siūlysime sprendimus, kaip gerinti kiekvieno individo pragyvenimo lygį, atsižvelgiant į ribotus mūsų planetos išteklius, rasime paskatų ekonominiam atgimimui, kuris sukurs naujų darbo vietų ir užtikrins klestėjimą.

laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją

Atmetame vadinamąjį konkurencingumo paktą, kuriuo remiantis bus mažinami atlyginimai, apkarpomos socialinės programos ir privatizuojamas viešasis turtas. Finansinė politika turi būti sietina su stipria socialine ir aplinkosaugine darna; o didesnę naštą turi nešti tie subjektai, kurie gali ją pakelti.

Griežtos taupymo priemonės šios ekonominės krizės metu veda laisvosios prekybos sistema pagreitina socialinę revoliuciją priešinga kryptimi. Europos žalieji tiki politika, kuri sprendžia didėjančios nelygybės problemas, ir yra tvirtai įsitikinę, kad ES neturėtų būti antrarūšių piliečių. Todėl nepaprastai svarbu, kad būtų atsižvelgta į tokius socialinius reiškinius kaip nelygybė ir skurdas. Išplitęs nedarbas, ypač tarp jaunimo, ir senatvės skurdas — pagrindiniai neteisingumo elementai.

Politinės priemonės, kuriomis žadama parama, tokios kaip Jaunimo garantijų programa, nebus sėkmingos, jei jos nebus tinkamai finansuojama ir nepalaikoma tvirta darbo vietų kūrimo politika.

Šalys narės privalo spręsti vaikų skurdo problemas, užbėgti už akių investicijomis. ES turi įveikti socialinį dempingą, nutraukti nulinių valandų sutartis, uždrausti steigti mažai apmokamas darbo vietas ir vykdyti nesąžiningas stažuotes. Žalieji pasisako už sąžiningą ir laipsnišką minimalių socialinių standartų Europoje įtvirtinimą pagal nacionalines sąlygas ir darbo rinkos modelius — ypač darbo kokybės ir saugumo, darbo užmokesčio, viešosios sveikatos apsaugos ir pensijų skaičiavimo srityse.

Norime žengti link teisingesnio socialinių išmokų paskirstymo, įsteigiant Europos socialinę kortelę, taikant aukštus ir privalomus privatumo standartus, kurie būtų suderinti su šalių administracinėmis procedūromis ir sukonkretintų tikrąją Europos pilietybę.

BENDRASIS ŽALIŲJŲ PARTIJOS MANIFESTAS

Norime, kad Europos centrinis bankas tarp savo politikos tikslų įtrauktų makroekonominio ir finansinio stabilumo bei darbo vietų kūrimo skatinimo uždavinius. Be to, skatindami įsidarbinimo Europoje galimybes, turime toliau darbuotis kurdami vieningą rinką, kad būtų užtikrintas laisvas darbuotojų ir paslaugų judėjimas.

Mes pasisakome už tai, kad į Europos teisę būtų įtrauktas socialinės pažangos straipsnis, kuris pabrėžtų socialinės Europos kūrimo prioritetą. Socialinė pusiausvyra Europoje turi atsižvelgti į protų nutekėjimo grėsmę — ypač jaunimo — paliekant krizės paliestus regionus ir išnaudojant migruojančius darbuotojus, gerbiant jų esminę teisę laisvai judėti.

Žalieji nori matyti priemones, kuriomis būtų švelninami didesni ekonominių ciklų, įskaitant nedarbo rodiklių reguliavimo, skirtumai.