Tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje, EUR-Lex Access to European Union law


О женщине из племени, о дочери королевы, которая, как предсказано, донесет кровь сенуфо "даже до звезд". - Смутно помню. Мы давно разговаривали об. - Омэ не сомневался, что я и есть та женщина, которая упомянута в хрониках.

Atsižvelgiant į tai, kad šis projektas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos toliau — Konkurencijos tarybos veiklos sritimi bei atliekamomis funkcijomis, žemiau pateikiame pastabas, kurios, Konkurencijos tarybos nuomone, galėtų būti naudingos apsisprendžiant dėl Projekte siūlomų pakeitimų.

Konkurencijos įstatymo tikslas — saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje KĮ 1 str.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos.

Įstatymo normos draudžia susitarimus, ribojančius konkurenciją, bei piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, reglamentuoja koncentracijos kontrolę. Pabrėžtina, kad šiuo įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos toliau — ES konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo KĮ 1 str.

Projektu siekiama pakeisti dominuojančios padėties apibrėžimą, nustatant prezumpciją, pagal kurią mažmenine prekyba užsiimantis ūkio subjektas laikomas dominuojančiu, jeigu jo rinkos dalis sudaro 30 procentų. Projektas taip pat numato ir 55 procentų rinkos dalies prezumpciją kolektyviniam dominavimui nustatyti. Konkurencijos tarybos nuomone, siūlomu Projektu minėta nesąžiningų sutarties sąlygų taikymo problema išspręsta nebus dėl toliau išvardintų priežasčių. Dėl dominavimo Pirma, net ir įstatymų leidėjui pakeitus šiuo metu Konkurencijos įstatyme numatytą prezumpciją, ūkio subjektas, užimantis 30 procentų rinkos dalį, automatiškai netaps dominuojančiu, kadangi dominavimui konkurencijos teisės prasme nustatyti nepakanka vien tik procentinės rinkos dalies apskaičiavimo.

Dominavimas yra daugiau nei tam tikra rinkos dalis. Dominavimas — tai tokia ūkio subjekto padėtis nosql prekybos sistema rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją, tai yra ūkio subjekto galimybė veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį kainoms, įėjimo į rinką galimybėms ir kitoms veiklos sąlygoms, dėl ko veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje.

Be rinkos dalies skaičiavimo, nustatant dominuojančią padėtį, nustatomi šie kriterijai: rinkos dalyvių rinkos dalių pasiskirstymas, rinkos dalių stabilumas, tikėtini rinkos struktūros pokyčiai, įėjimo į rinką kliūtys valstybinis reguliavimas, esminiai gamybos ištekliai, intelektinės nuosavybės teisės, neatgaunami kaštai, finansavimo galimybės, masto ekonomija, vertikali integracija ir kita.

Paminėtina ir tai, kad kolektyviniam dominavimu nustatyti papildomai reikia įrodyti, kad ūkio subjektai elgiasi lygiagrečiai, vengia tarpusavio konkurencijos. O tą galima nustatyti tik turint įrodymus, kad ūkio subjektai yra simetriški, kad parduodamos prekės yra homogeniškos, rinka skaidri, tarp ūko subjektų yra struktūrinės per akcijas, valdymo organus ir pan.

tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje prekybos opcionais strategijų forumas

Minėtą dominavimo koncepciją patvirtina Europos Bendrijų Komisijos bei Europos Teisingumo teismo praktika taikant ES konkurencijos teisę konkrečiose bylose dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Siekdami Lietuvos konkurencijos teisės suderinimo su Europos Bendrijų teise, ką numato ir Konkurencijos įstatymas KĮ 1 str. Atsižvelgiant į išdėstytą, Konkurencijos tarybai nustačius, kad tam tikras prekybos tinklas  turi 30 procentų rinkos dalį, jis galėtų nesunkai įrodyti, kad turėdamas tokią dalį, dominuojančios padėties  neužima.

Analogiška situacija ir dėl kolektyvinio dominavimo. Nustačius, kad trys prekybos tinklai užima 55 procentus rinkos, to neužtektų nustatyti jų kolektyviniam dominavimui, nes reikėtų nustatyti ir aukščiau paminėtas aplinkybes.

O Konkurencijos tarybai vadovaujantis tik prezumpcija byla būtų pasmerkta žlugti teismo proceso metu. Konkurencijos tarybos nuomone, taikant šį straipsnį, kaip ir apibrėžiant dominuojančią padėtį dėl aukščiai išvardintų priežasčių yra būtina vadovautis EB Komisijos ir ETT teismo praktika piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje padėtimi bylose.

Minėtų institucijų praktikoje nerasime nei vienos bylos, kurioje šie veiksmai būtų laikomi piktnaudžiavimu. Paminėtina ir tai, kad Europos Bendrijų Komisija metais parengtoje koncepcijoje dėl EB steigimo sutarties 82 straipsnio taikymo [2] pabrėžia, kad įrodinėjant piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi būtina vertinti faktinį poveikį rinkai, konkurencijai.

Tuo tarpu nesąžiningos sąlygos tiekėjams, kurias siekiama uždrausti, daro neigiamą poveikį tik konkretiems tiekėjams, kuriems jos taikomos, o poveikį konkurencijai, kaip rodo praktika, nustatyti yra labai sunku arba iš viso neįmanoma.

Paminėtina ir tai, kad konkurencijos teisėje KĮ 9 str.

tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje prekybos strategijos viršus

Pabrėžtina, kad konkurencijos teisės pažeidimui nustatyti nepakanka konstatuoti, kad pvz. Įrodinėjant, kad pirkimo-pardavimo kainos ar sąlygos buvo nesąžiningos ir kad toks elgesys pažeidžia konkurencijos teisės normas, yra būtina įrodyti, kad tokiu elgesiu buvo siekiama išstumti konkurentus iš rinkos arba sudaryti įėjimo į rinką kliūtis ar kitokiu būdu riboti konkurenciją.

Tačiau tokiais draudimais, kaip nurodoma Reglamente, yra siekiama ne ginti konkurenciją rinkoje, bet kitų tikslų, t. Tą rodo ir ES valstybių narių praktika — siekiant uždrausti sąlygų, prieštaraujančių geros prekybos praktikai, taikymą ekonomiškai priklausomų prekybos partnerių atžvilgiu naudojamos žymiai paprastesnės, ekonomiškesnės ir efektyvesnės priemonės, nei konkurencijos teisės normų taikymas.

Iš aiškinamajame rašte išdėstytų argumentų galima daryti išvadą, kad kalbama apie vadinamąją derybinę galią ang.

Dėl šios priežasties derybinės galios nederėtų sutapatinti su dominuojančia tam tikro ūkio subjekto ar ūkio subjektų padėtimi, priešingai — reikėtų aiškiai atskirti piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi reglamentavimą nuo specialių teisės normų, taikomų derybinę galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių atžvilgiu. ES valstybėse narėse tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje prekybos įmonių derybinės galios problema yra sprendžiama įvairiai.

Pasirinkti sprendimo būdai aptariami m. Prancūzijos konkurencijos institucijos iniciatyva atliktame tyrime, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip ES sprendžiamos problemos, kylančios mažmeninės prekybos sektoriuje, koks teisinis reguliavimas taikomas tiekėjų-mažmenininkų santykiams.

Daugelyje šalių nėra specialaus reglamentavimo, taikomo gamintojų ir mažmeninės prekybos įmonių tarpusavio santykiams, taikomos tik bendrosios sutarčių ir konkurencijos opcionų prekybos knygos apžvalgos normos.

Tuo tarpu kai kuriose valstybėse tiekėjų ir mažmenininkų santykiams taikomas specialus reglamentavimas, įtvirtintas įvairiuose komercinius santykius reglamentuojančiose teisės aktuose. Pavyzdžiui, Prancūzijoje komerciniai santykiai taip gamintojų ir mažmenininkų yra reguliuojami Komercinės teisės kodekse, kuriame nustatyta, kad tam tikri veiksmai yra draudžiami per se pvz. Pabrėžtina, kad tokios sąlygos yra draudžiamos nepriklausomai nuo poveikio konkurencijai, kurį paprastai reikia įrodyti, siekiant nustatyti pažeidimą ir taikyti konkurencijos teisės normas.

Dėl šios priežasties atitinkamas teisės normas dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo nagrinėja ne konkurencijos institucija, bet bendrosios kompetencijos teismai. Konkurencijos įstatymas gali būti taikomas tik tokiu atveju, kai piktnaudžiavimas daro poveikį konkurencijai.

Tam tikras specialus reglamentavimas taip pat yra numatytas Vengrijos, Portugalijos, Slovakijos šioje valstybėje yra priimtas specialus Prekybos tinklų įstatymasIspanijos teisės aktuose, taip pat viena iš mažmenininkų veiklos kontrolės formų yra specialūs prekybininkų elgesio kodeksai. Visos tokio pobūdžio nuostatos yra iš esmės skirtos apsaugoti tiekėjus derybose su dideliais mažmeninės prekybos tinklais, taip pat nustatyti, kokios sutarčių sąlygos laikytinos nesąžiningomis ir dėl to neteisėtomis.

Visi pakuočių ir ar gaminių gamintojai ir ar importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.

Tačiau taip pat pastebėtina ir tai, kad nemažoje dalyje ES valstybių narių specialus reglamentavimas mažmeninės prekybos tinklų atžvilgiu nėra taikomas ir jo neplanuojama įdiegti pavyzdžiui, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje nuspręsta nereguliuoti vertikalių santykių tarp tiekėjų ir mažmenininkų, o visas dėmesys sutelktas ties įėjimo į rinką kliūčių šalinimu.

Papildoma informacija apie ES valstybėse narėse taikomą reglamentavimą tiekėjų-mažmenininkų santykiams pateikiama lentelėje pridedama. Konkurencijos tarybos nuomone, kuri grindžiama Lietuvos bei ES konkurencijos teisės bei praktikos analize, kasmetine mažmeninės prekybos rinkos analize, dirbtinas konkurencijos teisės normų taikymas mažmeninės prekybos įmonėms būtų nepagrįstas, neefektyvus ir neveiksmingas. Suprantama, kad Seimas gali imtis saugoti ir kitus svarbius visuomenei interesus, ne tik sąžiningos konkurencijos laisvę, pvz.

tam tikrų rūšių subjektai yra prekybos sistemoje eur binariniai opcionai

Tačiau minėtų interesų gynyba neturėtų būti painiojama su sąžiningos konkurencijos laisvės apsauga, nes, kaip minėta, tai yra savarankiška dvejetainių parinkčių paaiškinimas, kuriai ginti yra numatytas specialus reguliavimas. Jeigu manoma, Lietuvos Respublikoje yra būtina uždrausti mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningus veiksmus teikėjų atžvilgiu, mūsų nuomone, turėtų būti priimtas atskiras įstatymas, kuriame galėtų būtų numatyti konkretūs draudimai įmonėms, peržengusioms tam tikrus apyvartos ar prekybinio ploto slenksčius.

Be to, siūlytume tiekėjų asociacijoms būti aktyvesnėms ginant savo narių interesus ir kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismus dėl nesąžiningų prekybos sąlygų pakeitimo ir žalos atlyginimo taikant LR Civilinio kodekso 6. Neaišku ir kuo yra pagrįstas vien tik mažmenine prekyba užsiimančių ūkio subjektų išskyrimas, Projekte numatant nevienodus kriterijus nustatant šių subjektų dominavimą rinkoje, lyginant su kitais subjektais, užsiimančiais kitomis veiklos rūšimis.

Be to, kadangi dėl dominavimo prezumpcijos ribos pažeminimo atsiras daugiau tirtinų įmonių, padidės tyrimų apimtis ir mastas Konkurencijos tarybai, kas opcionų prekyba oanda, kad būtina numatyti papildomą finansavimą Konkurencijos tarybai, taigi Projekto įgyvendinimas pareikalautų papildomų biudžeto lėšų.

Todėl ir dėl šios priežasties manome, kad yra būtina Vyriausybės nuomonė dėl šio Projekto. Atkreiptinas dėmesys, kad siekdama sudaryti teisines prielaidas veiksmingesnei sąžiningos konkurencijos apsaugai, LR Vyriausybė m.

Dažniausiai užduodami klausimai

Matytume, kad dominavimo apibrėžimo keitimą racionaliau būtų svarstyti su minėtu projektu. Tiekėjų — mažmeninės prekybos įmonių komercinių santykių reguliavimas kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse, lentelė, 3 lapai.

  1. Binarinių opcionų brokeriai mums piliečiams
  2. Она едва не проговорилась.
  3. Kaip vertinti akcijų pasirinkimo sandorius
  4. Повернем назад и побежим изо всех сил, - ответил Арчи.
  5. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X nauja redakcija.
  6. Нет, - сказал он, помедлив.
  7. Dvejetainis variantas kaip jis veikia

Komitetas pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui, iniciatorių pateiktame projekte pakeisdamas tik įstatymo įsigaliojimo datą, t. Įstatymo įsigaliojimas m.